Biuro w Rudzie Śląskiej:ul. Czarnoleśna 47, Ruda Śląska
Oddział w Chrzanowie:al. Henryka 26 (II p., Dom Rzemiosła), Chrzanów

ZUS wyraża zgodę na wykreślenie hipoteki !

Kilka tygodni temu pisałem na blogu, że ZUS umorzył Klientowi kontrolę w sprawie zgłoszenia firmy do ubezpieczeń społecznych (TUTAJ).

Tym razem o nie mniejszym sukcesie mogę wspomnieć, bo o wyrażeniu Klientowi przez ZUS zgody na wykreślenie hipoteki przymusowej z księgi wieczystej. Oświadczenie o zgodzie ZUS wysłał po sporządzeniu stosownego pisma, w którym zawarty był wniosek o ustalenie stanu zadłużenia na koncie płatnika składek przy uwzględnieniu zarzutu przedawnienia.

Wszak, w tym konkretnym przypadku od dnia wystawienia tytułu wykonawczego minęło ponad 19 lat, a od terminu płatności ostatniej ze składek ponad 20 lat. Mimo to w księdze wieczystej nadal widniał wpis o hipotece ZUS, choć przy tego rodzaju zobowiązaniach przedawnienie powinno być uwzględniane z urzędu. Innymi słowy, dłużnik nie musi się powoływać na tą okoliczność, bowiem wygaśnięcie zobowiązań składkowych na skutek przedawnienia oznacza, że pomimo niezaspokojenia wierzyciela (czyli ZUS) stosunek zobowiązaniowy przestaje istnieć z mocy prawa!

Tyle jednak teoria, bo w praktyce ZUS z własnej inicjatywy nie stosuje się do tej zasady. Problem wynika natomiast z tego (o czym pisałem TUTAJ i TUTAJ), że ZUS nieustannie powołuje się na art. 24 ust 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który przewiduje, że nie przedawniają się należności składkowe zabezpieczone hipoteką. Tudzież, przepis co do którego i w zasadzie jednolicie podnosi się w orzecznictwie, że jest niezgodny z Konstytucją.

Niemniej jednak, jak dowodzi przykład niniejszej sprawy, przy odpowiedniej argumentacji da się ZUS przekonać do swoich racji. I jednocześnie oszczędzić sporo kosztów. Bo w razie nieuwzględnienia zarzutu przedawnienia pozostaje pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej, od którego sama opłata sądowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu.

Zaznaczam na koniec, że każdy przypadek jest inny (w zakresie stanu faktycznego i prawnego) oraz wymaga odrębnej analizy.

Copyright by JW. All rights reserved.